Att handla med optioner

Att köpa och sälja optioner i praktiken

När du väl har lärt dig vad optioner är och varför du bör ha dem i ditt sparande, är det dags för dig att börja använda dig av dina nya kunskaper.

Innan du börjar handla med optioner behöver du först hitta svaren på följande frågor:

·  Hur kan jag börja handla med optioner?

·  Vilka risker bör jag känna till?

·  Vad kostar det?

Hur kan du börja handla med optioner?

Det första du behöver göra är att kontakta ditt värdepappersinstitut (dvs. bank eller värdepappersbolag) och ansöka om att få ett kundavtal som gör det möjligt för dig att handla med standardiserade optioner och andra derivat på Nasdaq OMX Stockholm. Du behöver även öppna en depå hos institutet. Om du inte redan har en depå måste du således först öppna en sådan, men kom då ihåg att börja med att undersöka vilket värdepapperinstitut som passar just dig! Vissa värdepappersinstitut riktar sig mot kunder som har mindre kapital och andra riktar sig mot kunder som har större kapital och det påverkar det courtage man får betala för deras tjänster.

Vilka risker bör jag känna till?

Riskerna med optionshandel är beroende av vilken strategi du tillämpar, dvs att du väljer vilken option/er du vill ha med hänsyn till om hur du tror att marknaden kommer att utvecklas uppåt, neråt eller oförändrat. Det viktigt att du som kund själv sätter dig in i de villkor som gäller för handel med det/de optionskontrakt som du väljer. Du måste veta hur många dagar det är kvar till lösendagen samt hur stor skillnad det är mellan lösenpris och marknadspris på underliggande aktie/index. Du bör även känna till risken i underliggande aktie/index. Tänk samtidigt på vilken typ av position du har i ditt sparande. Har du utfärdat nakna köpoptioner, dvs. optioner utan underliggande aktie som skydd, bör du titta till dina optioner mycket ofta eftersom förlustrisken är stor. Det samma gäller om du har utfärdat säljoption eftersom du kan bli tvungen att köpa aktierna av innehavaren av säljoptionerna om denna begär lösen. Har man utfärdat säljoptioner så måste man ha kontantmedel.  

Om du istället är innehavare av en köp- eller säljoption är din förlustrisk begränsad till den premie som du har betalat. Men även då bör du hålla ett öga på optionerna, eftersom du annars kan gå miste om vinster eller missa att sälja vid rätt tillfälle.

Det viktigaste rådet till dig är att du aldrig satsar mer pengar än du har råd att förlora!

Vad kostar det?

För att kunna ha en fungerande derivatmarknad krävs det att alla aktörer inklusive investeraren fullgör sina skyldigheter. Värdepappersinstitutet tar en avgift från investeraren, ett courtage, för att utföra det uppdrag som det fått från investeraren. Courtagets storlek kan som tidigare nämnts, variera från institut till institut, men det brukar motsvara någon procent av det investerade beloppet (likvidbeloppet).

Slutligen måste utfärdaren av ett optionskontrakt ha tillgång till medel för att kunna ersätta innehavaren vid en ev. lösen. Detta är ett säkerhetskrav, dvs. en garanti för att utfärdaren kommer att kunna fullfölja sina skyldigheter mot innehavaren. Denna säkerhet kan bestå av kontanter eller värdepapper. Säkerhetskravet ställs för att Nasdaq OMX ska kunna garantera en effektiv marknad och att optionskontraktets villkor kommer att kunna uppfyllas.

Som optionsinnehavare behöver du inte uppfylla något säkerhetskrav eftersom du inte har någon motsvarande skyldighet.

Hur avslutar man en optionsaffär?

Det finns några olika sätt att avsluta en optionsaffär.

1.  Kvittning

Kvittning är det absolut vanligaste sättet att avsluta en optionsaffär. För optionsinnehavaren innebär det att man säljer optionen till marknadspris och avstår från sin rättighet att köpa respektive sälja den underliggande aktien. För utfärdaren innebär det att denne köper tillbaka den utfärdare optionen till marknadspris. Vid kvittning kvittas alltså innehavaren och utfärdarens positioner mot varandra. Anledningen till att kvittning är så populärt, är att investerare och innehavare av optioner i första hand vill komma åt kursrörelsen och inte företagsägandet i den underliggande aktien.

2.  Automatisk lösen

Vare sig du utfärdar eller innehar en option med ett realvärde (dvs. en vinst för innehavaren) lösen att göras automatiskt på lösendagen. Om du utfärdar köpoptioner med ett realvärde är du skyldig att leverera aktierna. Om du inte redan äger aktierna måste du köpa dem på marknaden och därefter sälja dessa aktier till innehavaren av köpoptionerna. Har du däremot som innehavare köpoptioner med ett realvärde, kommer aktierna att levereras till dig för lösenpriset samtidigt som likviden kommer att dras från din depå utan att du behöver göra något. Saknas realvärde förfaller optionerna värdelösa på lösendagen.

3.  Manuell lösen

Om du som innehavare har ett realvärde på din aktieoption kan du när som helst under löptiden begära lösen. Du ringer till institutet där din depå finns och säger att du vill begära lösen. Att begära manuell lösen är endast möjligt för investerare som innehar köp- eller säljoptioner. När det gäller indexoptioner kan man inte begära manuell lösen under löptiden.

Indexoptioner med ett realvärde och som du inte kvittar senast på slutdagen, kommer  att stängas på slutdagen och en kontantavräkning sker. Det beror på att indexoptioner är s.k. europeiska optioner vilket innebär att lösen av indexoptioner kan endast ske på slutdagen.

Några goda råd

Eftersom det inledningsvis kan vara svårt att komma ihåg alla viktiga detaljer i den här informationen, föreslås det att du börjar med att handla optioner med fiktiva pengar. På så sätt kan du begå eventuella misstag utan att förlora en enda krona. Genom att satsa fiktiva pengar på optioner och utvärdera de strategier du använder, kan du hitta bra strategier att använda när du börjar köpa optioner med riktiga pengar. När det gäller alla sorters finansiella investeringar är det viktigt att du kommer ihåg att ha en fast strategi, så att du får rätt i din marknadstro så ofta som möjligt. Det är också viktigt att du kontinuerligt utvärderar din strategi och söker efter bättre alternativ även för ändrade marknadsutsikter.

För att du ska hitta de strategier som är optimala för dig, kan du använda dig av fundamental analys eller teknisk analys av de underliggande aktierna, eller kombinera båda dessa analyser. Information om de olika analysformerna finns i böcker och på internet.

Tänk på att ju mer kunskap du har om optioner och andra finansiella instrument, desto större möjlighet har du att få rätt i din marknadstro.

När du väl har finjusterat dina strategier gäller det att du får mer rätt än fel i din marknadstro. Tänk på att ju högre risken är i en position, dvs. ju större möjligheten är till en hög avkastning i en position, desto lägre chans, generellt sett, att den positionen verkligen ger vinst. Har du otur kan den ge en hög förlust.

Förutom att använda optioner som ett skydd mot förluster kan man, precis som med alla andra instrument, använda optioner för spekulation, dvs. till att ytterligare förbättra avkastningen på en aktieposition som redan har en vinst eller till snabba aktieklipp. Hur du än väljer att använda dina optioner, bör du uppdatera dig ofta om hur marknaden utvecklas. Det är speciellt viktigt eftersom optioner precis som många andra derivat har en hävstångseffekt.

Ett annat gott råd är att inte satsa allt på ett kort. Tänk på att handel med derivat handlar om att det alltid finns en som har rätt och en som har fel och att det gäller att ha rätt så ofta som möjligt då den andre är lika övertygad som du att just han/hon har rätt i sin marknadstro. Dessutom är det viktigt att du vet att det är mycket svårare att vara opartisk när man väl har en position i marknaden och har implementerat en strategi i den.

För att du ska kunna agera i tid och på rätt sätt om du har gjort en felbedömning, bör du ha bestämt i förväg hur du ska agera när marknaden rör sig i motsatt riktning mot din strategi.

Det svåraste med investeringar är utan tvekan att inse att man har fel marknadstro. Bestäm därför i förväg hur mycket du är beredd att förlora och ändra inte på det du har bestämt!

Hur går handeln till rent tekniskt?

All handel med standardiserade optioner och övriga nordiska derivat sköts på börsen Nasdaq OMX. Handelsprocessen börjar med att köpare och säljare vänder sig till ett värdepappersinstitut (en bank eller värdepappersbolag) med en order. Institutet för över ordern till handelssystemet hos Nasdaq OMX som ger köpare och säljare möjlighet att komma överens om pris och kvantitet. Då uppstår ett avslut som bokförs på börsen. Därefter övergår man till clearingprocessen.

Clearing betyder i detta fall all aktivitet som görs från avslut fram till det att affären är genomförd, d.v.s. till det att köparen har betalt och säljaren har levererat.

När man köper och säljer ett derivat, i det här fallet optioner, går Nasdaq OMX in som motpart i affären som neutral mellanhand och tar på sig ansvaret för att kontrakten fullföljs och att systematiska risker minimeras så att investerarna inte ska råka ut för att motparten inte kan fullfölja sina åtaganden. Detta kallas för central motpartsclearing. Den innebär att Nasdaq OMX bryter upp affären och både säljare och köpare får Nasdaq OMX som motpart. Nasdaq OMX ställer sedan ett säkerhetskrav på utfärdaren av optionen, som beräknas utifrån sämsta utfall för positionen under de kommande två dagarna. Säkerhetskravets belopp måste vara tillräckligt stort för att kunna neutralisera positionen och säkerheten kan bestå av kontanter eller värdepapper. För att kunna ersätta innehavaren vid en ev. vinstutdelning måste utfärdaren således ha tillgång till kontanter eller värdepapper. Säkerhetskravet ställs både för att kontrakten ska kunna uppfyllas och för att Nasdaq OMX ska kunna garantera en effektiv marknad.

Som innehavare behöver du inte uppfylla något säkerhetskrav eftersom du inte har någon skyldighet utan bara en rättighet att utnyttja optionen om det är fördelaktigt. Utfärdaren å andra sidan är alltid skyldig att lösa optionen om detta begärs av innehavaren.

Vid utbytet av likvid och leverans mellan parterna, s.k. affärsavveckling eller settlement sköts leverans av aktier av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). Vid betalning av likvider går de via en livkidbank och riksbankens betalningssystem. Nästan alla banker och värdepappersinstitut är clearingmedlemmar hos Euroclear Sweden AB och likvidmedlemmar hos Riksbanken och är knutna till RIX- systemet. Alla betalningar som sker på Nasdaq OMX överförs via RIX -systemet.

Sammanfattningsvis finns följande aktörer som hjälper dig att genomföra dina optionsaffärer:

Börs- och Clearingmedlemmar är de banker och värdepappersinstitut som har avtal med Nasdaq OMX om att de som börsmedlemmar bland annat ska erbjuda sina kunder förmedling av ordrar till börsen. Clearingmedlemmar är de banker och värdepappersinstitut som genom avtal med Euroclear Sweden AB ska ge aktörer tillgång till central motpartsclearing när ett avslut har skett. Clearingmedlemmarna har också avtal med Euroclear Sweden AB för slutgiltig leverans och betalning.

Likvidmedlemmar är de banker och värdepappersinstitut som är medlemmar hos Riksbanken för att sköta likvidavvecklingen.

Market maker kallas de aktörer på börsen som ser till att köpare och säljare har rimliga priser att handla på. Market markers agerar som prisgaranter vilket innebär att de sätter priset på de angivna options- och terminsserier som de ansvarar för. Detta görs för att upprätthålla en viss bestämd differens mellan köp- och säljkurs, den s.k. spreaden. Market makern bidrar till en stabil, genomlyst och effektiv marknad.